PGNiG Superliga (M)
A A A
Energetyczne derby dla gdańszczan - Wybrzeże ograło MKS (wideo)
23.02.2019 18:53 Źródło: inf. własna/PGniG Superliga
komentarzy 0

To były derby pełne ener­gii. W so­bot­ni wie­czór szczy­pior­ni­ści Ener­gi Wy­brze­ża Gdańsk po­dej­mo­wa­li Ener­gę MKS Ka­lisz. Ten mecz był szcze­gól­ny dla pod­opiecz­nych Mar­ci­na Li­jew­skie­go, któ­rzy chcie­li zre­ha­bi­li­to­wać się przed wła­sną pu­blicz­no­ścią. Po peł­nym emo­cji meczu trzy punk­ty zo­sta­ły w Gdań­sku.

 

Wybrzeże wygrało z MKS-em Kalisz w "energetycznych" derbach (Fot. PGNiG Superliga)
Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!W mecz le­piej we­szli go­spo­da­rze, któ­rzy po pię­ciu mi­nu­tach gry pro­wa­dzi­li 3:1. Wtedy prze­bu­dzi­li się ka­li­sza­nie, któ­rzy za­li­czy­li serię czte­rech tra­fień pod rząd. Po kwa­dran­sie gry, gdy do bram­ki Ener­gi Wy­brze­ża tra­fił Marek Szpe­ra, go­ście wy­szli na pro­wa­dze­nie 5:9. Do końca pierw­szej po­ło­wy pod­opiecz­ni Mar­ci­na Li­jew­skie­go zdo­ła­li od­ro­bić stra­ty.

 

Kon­tak­to­wą bram­kę tuż przed koń­co­wą sy­re­ną zdo­był z siód­me­go metra Ad­rian Kon­dra­tiuk. Do prze­rwy na ta­bli­cy było 13:14.

 

- Pierw­szą po­ło­wę za­gra­li­śmy do­brze, ale mie­li­śmy słabą sku­tecz­ność w ataku. Nie wy­ko­rzy­sty­wa­li­śmy czy­stych sy­tu­acji, mimo że je mie­li­śmy. Obro­na była ok, wy­pra­co­wy­wa­li­śmy sobie sy­tu­acje, ale nie tra­fia­li­śmy do bram­ki. Łu­kasz Za­kre­ta w pierw­szej po­ło­wie bro­nił bar­dzo do­brze, ale w dru­giej wy­szli­śmy od­mie­nie­ni – po­wie­dział Piotr Papaj.

Wynik dru­giej po­ło­wy otwo­rzył naj­sku­tecz­niej­szy w ze­spo­le gości Marek Szpe­ra. Po­cząt­ko­wo gra to­czy­ła się punkt za punkt. W 38. mi­nu­cie spo­tka­nia wyż­szy bieg wrzu­ci­li go­spo­da­rze. Po bram­kach Sa­la­cza, Prym­le­wi­cza, Wró­bla i Gajka od stanu 17:18 wy­szli na pro­wa­dze­nie 22:18. Mocna gra w obro­nie i fe­no­me­nal­na po­sta­wa Ar­tu­ra Chmie­liń­skie­go w bram­ce (42% sku­tecz­no­ści) spra­wi­ły, że nie od­da­li już pro­wa­dze­nia w tym spo­tka­niu.

 

Na 10 minut przed koń­cem meczu po sku­tecz­nie wy­eg­ze­kwo­wa­nym przez Mi­cha­ła Dreja rzu­cie kar­nym ka­li­sza­nie zbli­ży­li się na jedno tra­fie­nie (25:24). Nie­sie­ni gło­śnym do­pin­giem gdańsz­cza­nie suk­ce­syw­nie po­więk­sza­li jed­nak prze­wa­gę i osta­tecz­nie mecz za­koń­czył się wy­ni­kiem 33:28.

 

- Myślę, że cały mecz był nie­zły w na­szym wy­ko­na­niu. Do­pro­wa­dza­li­śmy do sy­tu­acji bram­ko­wych w dru­giej po­ło­wie, ale nie­ste­ty nie mo­gli­śmy zdo­być bram­ki. Chmie­liń­ski bar­dzo do­brze bro­nił, od­bi­jał czy­ste sy­tu­acje i stąd ta prze­wa­ga Gdań­ska – pod­su­mo­wał Ma­ciej Pi­li­tow­ski.

 

[wideo] Piotr Papaj po meczu z Energą Wybrzeżem Gdańsk

 

 

[wideo] Maciej Pilitowski po meczu z Energą Wybrzeżem Gdańsk

 

 

Energa Wybrzeże Gdańsk - Energa MKS Kalisz 33:28 (13:14)


Wybrzeże:
Chmieliński, Witkowski – Wróbel 9, Salacz 6, Papaj 5, Prymlewicz 4, Gajek 3, Kondratiuk 3, Oliveira 3 oraz Bednarek, Komarzewski, Janikowski


MKS:
Potocki, Zakreta – Szpera 6, Drej 5, Krytski 4, Kniazeu 3, Pilitowski 3, Bałwas 2, Klopsteg 2, Adamczak 1, Adamski 1, Wojdak 1 oraz Bożek, Kwiatkowski, Misiejuk

Gym Vibe 17 -artykuł
oceń 0 (0 głosów)
 
podziel się artykułem
0
akademia_300_369
Bransoletki 1 nad wynikami - reklama
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens