I Love Handball - Belka duza 2
PGNiG Superliga (M)
A A A
MMTS ograł Wybrzeże po rzutach karnych - mecz godny derbów
03.02.2019 22:23 Źródło: inf. własna/PGNiG Superliga
komentarzy 0

Choć za­po­wia­da­ło się na łatwą wy­gra­ną MMTS, to kwi­dzy­nia­nie trium­fo­wa­li do­pie­ro po rzu­tach kar­nych. Co wię­cej mecz mógł za­koń­czyć się po­raż­ką go­spo­da­rzy, bo na 2 mi­nu­ty przed koń­cem spo­tka­nia pod­opiecz­ni tre­ne­ra To­ma­sza Strzą­ba­ły prze­gry­wa­li 24:26. W koń­ców­ce jed­nak my­li­li się go­ście, a do re­mi­su do­pro­wa­dzi­ły sku­tecz­ne tra­fie­nia Ad­ria­na No­gow­skie­go i Mi­cha­ła Po­tocz­ne­go. W rzu­tach kar­nych MMTS był na­to­miast bez­błęd­ny, pod­czas gdy gdańsz­cza­nie tra­fi­li tylko raz.
 

MMTS wygrał z Wybrzeżem, ale dopiero po karnych (Fot. PGNiG Superliga)
Podyskutuj z Handball.pl na Facebooku - zapraszamy!


Po­czą­tek pierw­szej po­ło­wy to praw­dzi­wy no­kaut ze stro­ny go­spo­da­rzy. Pierw­szą bram­kę, bo golu Ksa­we­re­go Gajka, zdo­by­li co praw­da gdańsz­cza­nie, ale w ko­lej­nych mi­nu­tach do­mi­no­wa­li już kwi­dzy­nia­nie. Co wię­cej w 7 mi­nu­cie czer­wo­ną kart­kę za faul na Ad­ria­nie No­gow­skim zo­ba­czył Woj­ciech Prym­le­wicz i gdańsz­cza­nin tego dnia nie po­ja­wił się już na bo­isku.

 

Przez dwa­na­ście minut gry czer­wo­no-czar­ni rzu­ci­li na­to­miast 8 bra­mek przy za­le­d­wie jed­nym tra­fie­niu ry­wa­li. Po 13 mi­nu­tach gry pro­wa­dzi­li więc z Ener­gą Wy­brze­żem 8:2.

Do­pie­ro po kwa­dran­sie gry gdańsz­cza­nie tra­fi­li po raz trze­ci za spra­wą Ad­ria­na Kon­dra­tiu­ka. W 17 mi­nu­cie gola zdo­był na­to­miast Paweł Sa­lacz i go­ście zbli­ży­li się do kwi­dzy­nian na 4 bram­ki – 8:4. Wów­czas kwi­dzy­nia­nie po­now­nie przy­ci­snę­li ry­wa­li, tra­fia­jąc czte­ro­krot­nie przy jed­nej bram­ce gdańsz­czan. Po 25 mi­nu­tach gry go­spo­da­rze pro­wa­dzi­li więc już 12:5! W koń­ców­ce pierw­szej po­ło­wy pod­opiecz­nym tre­ne­ra Mar­ci­na Li­jew­skie­go udało się jed­nak nieco zmniej­szyć roz­mia­ry strat i na prze­rwę obie ekipy scho­dzi­ły przy sta­nie 14:9.

Po zmia­nie stron po­cząt­ko­wo utrzy­my­wa­ła się pię­cio­bram­ko­wa prze­wa­ga kwi­dzyń­skie­go ze­spo­łu. Od 36 mi­nu­ty i stanu 17:12 go­spo­da­rze sta­nę­li jed­nak w miej­scu, a stra­ty kon­se­kwent­nie za­czę­li od­ra­biać ry­wa­le. Sześć ko­lej­nych tra­fień gdańsz­czan (bram­ki Jacka Su­le­ja, Pio­tra Pa­pa­ja i Krzysz­to­fa Ko­ma­rzew­skie­go) po­zwo­li­ło nie tylko na od­ro­bie­nie strat, ale i skrom­ne pro­wa­dze­nie – 17:18!

Po pię­cio­mi­nu­to­wym kry­zy­sie w końcu do siat­ki ry­wa­li tra­fił An­drzej Kryń­ski, a chwi­lę póź­niej pro­wa­dze­nie MMTS pod­wyż­sza­li także Mi­chał Po­tocz­ny (karny) i Kamil Krie­ger – 20:18. Gdańsz­cza­nie prze­trzy­ma­li jed­nak prze­bu­dze­nie go­spo­da­rzy i od 48 mi­nu­ty i stanu 21:19 po­now­nie zdo­mi­no­wa­li plac gry. Ener­ga Wy­brze­że zdo­by­ła 6 bra­mek przy jed­nej bram­ce Mi­cha­ła Po­tocz­ne­go tra­fio­nej z rzutu kar­ne­go. Na 5 minut przed koń­cem meczu go­ście pro­wa­dzi­li zatem w Kwi­dzy­nie 22:25.

O tym, że w piłce ręcz­nej to nie­wie­le nie trze­ba ni­ko­go prze­ko­ny­wać. MMTS sta­nął mocno w obro­nie i do końca meczu po­zwo­lił ry­wa­lom na od­da­nie je­dy­nie jed­ne­go sku­tecz­ne­go strza­łu. Kwi­dzy­nia­nie tra­fi­li na­to­miast czte­ro­krot­nie, choć gol Mi­cha­ła Po­tocz­ne­go, da­ją­cy kwi­dzy­nia­nom remis, padł do­słow­nie w ostat­nich se­kun­dach re­gu­la­mi­no­we­go czasu gry.

 

Gdańsz­cza­nie urwa­li więc prz­yn­ajmniej punkt kwi­dzyń­skiej dru­ży­nie. O tym, kto za­ro­bi 2 punk­ty za wy­gra­ną w meczu za­de­cy­do­wać miały rzuty karne. Te bez­błęd­nie wy­ko­ny­wa­li kwi­dzy­nia­nie (Ad­rian No­gow­ski, Mi­chał Peret, Prze­my­sław Ro­siak, Kamil Krie­ger). My­li­li się na­to­miast go­ście (Piotr Papaj, Paweł Sa­lacz), któ­rzy prze­gra­li ten ele­ment gry 4:1 (tra­fił je­dy­nie Ad­rian Kon­dra­tiuk). Zwy­cię­skie 2 punk­ty wy­wal­czy­li zatem pod­opiecz­ni tre­ne­ra To­ma­sza Strzą­ba­ły.

MMTS Kwi­dzyn - Ener­ga Wy­brze­że Gdańsk 26:26 (14:09)

MMTS: Dudek, Szcze­ci­na – Orze­chow­ski 1, Kryń­ski 4, Krie­ger 5, Peret 3, Ja­ni­szew­ski, Adam­ski, Ro­siak, No­gow­ski 2, Ossow­ski, Po­tocz­ny 8, Lan­dzwoj­czak, Przy­tu­ła 3.

Wy­brze­że: Chmie­liń­ski, Wit­kow­ski – Oli­ve­ira, Frań­czak 1, Bed­na­rek, Sulej 3, Prym­le­wicz, Papaj 3, Kon­dra­tiuk 8, Ko­ma­rzew­ski 4, Wró­bel 1, Sa­lacz 2, Adam­czyk, Gajek 3, Ja­ni­kow­ski 1. 

 

Źródło: PGNiG Superliga

Koszulka box 2 300 nad newsletter
oceń 0 (0 głosów)
 
podziel się artykułem
0
Akademia Gniezno
Koszulka box 3 300 nad newsletter
Zapisz się, a będziesz otrzymywać newsy prosto
na Twoją skrzynkę e-mailową!
Wpisz swój e-mail
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens